شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: رویا محمدی

کد پرسنلی: 2401

کد ملی: 0084796881

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

2

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

144,119,021

کارکرد شبکاری

20.00

جمع عوامل حقوق مبنا

58,225,140

حقوق و مزایای مشمول مالیات

116,069,490

مزایا

حقوق مبنا

43,904,790

حقوق سنوات

14,320,350

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

11,115,709

حق شبکاری

10,004,138

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

180,000

حق ماموریت

3,881,676

اضافه کاری

44,462,834

هزینه های رفاهی

2,350,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,088,331

جمع اقساط

1,000,000

روند ماه جاری

167

مالیات

6,006,949

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

1,000,000

جمع مزایا

152,180,447

جمع کسور

17,095,447

جمع اقساط

1,000,000

خالص پرداختی

135,085,000

شماره حساب

8521681163

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه