شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: روح اله جمشیدی راد

کد پرسنلی: 2374

کد ملی: 0492612676

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد تعطیل کاری

40

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

146,965,609

کارکرد شبکاری

30.00

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,650,030

حقوق و مزایای مشمول مالیات

118,716,816

مزایا

حقوق مبنا

43,904,790

حقوق سنوات

11,745,240

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

14,165,462

حق شبکاری

14,342,530

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

180,000

معوقات غیرمشمول

7,000,000

اضافه کاری

42,496,387

هزینه های رفاهی

2,350,000

روند ماه قبل

834

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,287,593

روند ماه جاری

668

مالیات

6,271,682

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

162,325,943

جمع کسور

16,559,943

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

145,766,000

شماره حساب

8489394247

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه