شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: روح اله جعفری

کد پرسنلی: 2090

کد ملی: 2500099326

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

30:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

46,452,030

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

4,103,400

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,451,707

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

8,872,148

حق جمعه کاری

4,335,523

هزینه های رفاهی

3,000,000

روند ماه قبل

429

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

6,505,899

جمع اقساط

9670000

روند ماه جاری

231

مالیات

3,211,208

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

جمع مزایا

101,301,337

جمع کسور

19,387,337

جمع اقساط

9670000

خالص پرداختی

81,914,000

شماره حساب

8990725830

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه