شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: رسول علی نیا

کد پرسنلی: 1722

کد ملی: 3782413301

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

101:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

148,643,759

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

52,646,517

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

212,388,871

مزایا

حقوق مبنا

50,546,517

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

6,070,405

حق نوبت کاری

14,634,012

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,082,019

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,311,517

ورودی کارانه

89,150,175

اضافه کاری

47,899,289

روند ماه قبل

538

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,405,063

روند ماه جاری

837

مالیات

9,379,165

مطالبات کارکنان

80,235,157

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

246,474,222

جمع کسور

100,020,222

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

146,454,000

شماره حساب

3101021393830

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه