شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: رستم فرخنده سلوکلو

کد پرسنلی: 2035

کد ملی: 2420245601

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

45

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

جمع عوامل حقوق مبنا

53,191,920

مانده وام انجمن اسلامی

13,500,000

مانده سهام انجمن اسلامی

131,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

10,843,290

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,968,182

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

اضافه کاری

15,239,159

حق جمعه کاری

4,964,579

هزینه های رفاهی

8,661,042

روند ماه قبل

556

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,969,842

جمع اقساط

15,120,000

روند ماه جاری

207

مالیات

2,212,389

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,870,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

6,750,000

جمع مزایا

123,855,438

جمع کسور

25,302,438

جمع اقساط

15,120,000

خالص پرداختی

98,553,000

شماره حساب

1655213024

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه