شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: رحیم کمالی

کد پرسنلی: 2043

کد ملی: 2295522889

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

110

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

1

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

مانده سهام قائم آل محمد

105,126,000

مانده وام قائم آل محمد

5,100,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,265,286

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

اضافه کاری

38,724,865

حق جمعه کاری

2,580,484

هزینه های رفاهی

8,734,928

روند ماه قبل

762

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,721,129

جمع اقساط

15,770,000

روند ماه جاری

100

مالیات

7,294,556

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

سهام قائم آل محمد

1,000,000

وام قائم آل محمد

5,100,000

جمع مزایا

153,053,785

جمع کسور

32,785,785

جمع اقساط

15,770,000

خالص پرداختی

120,268,000

شماره حساب

3110885556

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه