شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: داود مداحی تکانتپه

کد پرسنلی: 1781

کد ملی: 2940002118

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

10

کارکرد اضافه کاری

50:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

126,116,503

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

53,376,958

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

220,056,273

مزایا

حقوق مبنا

51,276,958

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

6,162,440

حق نوبت کاری

14,855,883

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

9,035,135

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

3,614,054

ورودی کارانه

117,767,925

حق ماموریت

22,008,716

اضافه کاری

24,072,033

روند ماه قبل

600

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,828,155

جمع اقساط

24,342,000

روند ماه جاری

737

مالیات

9,954,220

مطالبات کارکنان

105,991,132

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

وام ضروری

18,182,000

جمع مزایا

278,753,244

جمع کسور

149,116,244

جمع اقساط

24,342,000

خالص پرداختی

129,637,000

شماره حساب

3101021440525

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه