شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: خاطره بیگی

کد پرسنلی: 2366

کد ملی: 0068415141

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد تعطیل کاری

30

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

149,121,090

کارکرد شبکاری

30.00

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

58,225,140

حقوق و مزایای مشمول مالیات

120,721,414

مزایا

حقوق مبنا

43,904,790

حقوق سنوات

14,320,350

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

11,115,709

حق شبکاری

15,006,207

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

180,000

معوقات غیرمشمول

7,000,000

اضافه کاری

44,462,834

هزینه های رفاهی

2,350,000

روند ماه قبل

223

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,438,476

جمع اقساط

10,090,910

روند ماه جاری

536

مالیات

6,472,141

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

1,000,000

وام ضروری

9,090,910

جمع مزایا

160,301,063

جمع کسور

27,002,063

جمع اقساط

10,090,910

خالص پرداختی

133,299,000

شماره حساب

8833953954

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه