شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حمید حیدری

کد پرسنلی: 1573

کد ملی: 2949178413

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

30:0

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

95,715,849

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

51,716,557

حقوق و مزایای مشمول مالیات

148,765,915

مزایا

حقوق مبنا

49,616,557

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

2,976,679

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,896,028

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,173,401

ورودی کارانه

74,750,175

اضافه کاری

13,953,184

روند ماه قبل

267

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

6,700,109

روند ماه جاری

729

مالیات

4,638,296

مطالبات کارکنان

67,275,157

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

174,966,291

جمع کسور

78,614,291

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

96,352,000

شماره حساب

3120013649555

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه