شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حسین مظفری

کد پرسنلی: 2227

کد ملی: 5299942567

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

35:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,837,500

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

55,837,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

تفاوت تطبیق

1,278,666

حق نوبت کاری

12,563,438

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

12,442,190

حق جمعه کاری

7,817,250

هزینه های رفاهی

12,744,523

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,553,013

روند ماه قبل

165

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,314,661

روند ماه جاری

183

مالیات

3,153,762

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

133,066,745

جمع کسور

12,468,745

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

120,598,000

شماره حساب

9516781863

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه