شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حسن لطفی چراغتپه

کد پرسنلی: 1764

کد ملی: 2940121427

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

65.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

138,356,572

جمع عوامل حقوق مبنا

56,813,990

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

151,237,029

مزایا

حقوق مبنا

54,713,990

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

3,297,753

حق نوبت کاری

15,899,880

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,915,512

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,936,633

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

33,492,804

روند ماه قبل

594

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,684,960

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

471

مالیات

4,792,777

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

195,782,083

جمع کسور

58,947,083

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

136,835,000

شماره حساب

3101021403935

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه