شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حسن زارع

کد پرسنلی: 2005

کد ملی: 2301803090

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

1

کارکرد اضافه کاری

120

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

مانده وام انجمن اسلامی

80,400,000

مانده سهام انجمن اسلامی

123,665,000

مانده وام حراست

184,000,000

مانده سهام حراست

104,500,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,265,286

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

حق ماموریت

1,843,203

اضافه کاری

42,245,308

حق جمعه کاری

7,741,453

هزینه های رفاهی

8,818,134

روند ماه قبل

158

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,334,652

جمع اقساط

28,870,000

روند ماه جاری

861

مالیات

8,153,488

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

6,700,000

سهام حراست

2,000,000

وام حراست

8,000,000

جمع مزایا

163,661,002

جمع کسور

47,359,002

جمع اقساط

28,870,000

خالص پرداختی

116,302,000

شماره حساب

4555099104

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه