شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: جواد پورخدر

کد پرسنلی: 2220

کد ملی: 3539932429

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

45:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,837,500

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

55,837,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

تفاوت تطبیق

1,278,666

حق نوبت کاری

12,563,438

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

15,997,101

حق جمعه کاری

7,817,250

هزینه های رفاهی

12,744,523

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,553,013

روند ماه قبل

665

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,563,504

جمع اقساط

12,000,000

روند ماه جاری

948

مالیات

3,745,928

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

12,000,000

جمع مزایا

144,981,656

جمع کسور

25,309,656

جمع اقساط

12,000,000

خالص پرداختی

119,672,000

شماره حساب

9520522104

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه