شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: جعفر امیدی طیبلو

کد پرسنلی: 1976

کد ملی: 2300095335

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

30

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

جمع عوامل حقوق مبنا

52,269,930

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

9,921,300

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

16,719,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,760,734

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

اضافه کاری

9,983,343

حق جمعه کاری

4,878,527

هزینه های رفاهی

8,284,068

روند ماه قبل

929

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,490,462

جمع اقساط

15,370,000

روند ماه جاری

522

مالیات

5,425,547

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

15,370,000

جمع مزایا

133,726,531

جمع کسور

28,286,531

جمع اقساط

15,370,000

خالص پرداختی

105,440,000

شماره حساب

4610706431 یاسمن سرشار

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه