شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: توحید امیری یلقون آغاج

کد پرسنلی: 1496

کد ملی: 2949881181

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

80.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

141,088,903

جمع عوامل حقوق مبنا

53,583,084

مانده وام آریانیر

10,160,000

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

156,111,430

مزایا

حقوق مبنا

51,483,084

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

12,539,250

حق تعطیل کاری

6,188,412

حق نوبت کاری

14,918,494

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,269,334

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,452,001

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

39,898,750

اضافه کاری

38,677,578

روند ماه قبل

175

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,876,223

جمع اقساط

6

روند ماه جاری

623

مالیات

5,158,357

مطالبات کارکنان

40,408,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

وام آریانیر

10,160,000

جمع مزایا

205,027,078

جمع کسور

71,764,078

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

133,263,000

شماره حساب

3101021393535

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه