شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: بهنام شیخی

کد پرسنلی: 2302

کد ملی: 2360042904

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

51

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

49,869,090

مانده وام انجمن اسلامی

54,254,000

مانده سهام انجمن اسلامی

154,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

49,869,090

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,220,545

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

10,000,000

اضافه کاری

16,192,147

حق جمعه کاری

6,981,673

هزینه های رفاهی

10,571,344

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,799,639

روند ماه قبل

515

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,782,511

جمع اقساط

12,531,000

روند ماه جاری

185

مالیات

2,781,257

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

4,000,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

6,031,000

جمع مزایا

135,464,953

جمع کسور

24,094,953

جمع اقساط

12,531,000

خالص پرداختی

111,370,000

شماره حساب

9519903234

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه