شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: ایوب مظفری

کد پرسنلی: 1792

کد ملی: 2949655467

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

90:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

162,093,228

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

68,649,399

حقوق و مزایای مشمول مالیات

235,474,352

مزایا

حقوق مبنا

66,549,399

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

12,539,250

حق تعطیل کاری

7,846,840

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,711,946

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

7,711,946

ورودی کارانه

99,727,650

اضافه کاری

55,173,097

روند ماه قبل

738

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,346,526

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

879

مالیات

11,110,576

مطالبات کارکنان

89,754,885

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

278,860,866

جمع کسور

118,372,866

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

160,488,000

شماره حساب

3101021352927

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه