شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: امین وحیدی پناه

کد پرسنلی: 2256

کد ملی: 5299875673

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

87

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

54,694,980

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

58,894,980

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,306,371

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

10,000,000

اضافه کاری

30,294,900

حق جمعه کاری

7,657,297

هزینه های رفاهی

11,041,586

فوق العاده مدرک تحصیلی

6,875,850

روند ماه قبل

223

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,283,069

روند ماه جاری

490

مالیات

3,831,648

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

156,901,207

جمع کسور

14,115,207

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

142,786,000

شماره حساب

9512909458

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه