شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: امین زارعی

کد پرسنلی: 2009

کد ملی: 2300150417

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

80.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

مانده وام انجمن اسلامی

72,695,000

مانده سهام انجمن اسلامی

96,686,000

مانده سهام قائم آل محمد

102,200,000

مانده وام قائم آل محمد

151,000,000

مانده سهام حراست

80,500,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,265,286

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

28,163,538

حق جمعه کاری

10,321,937

هزینه های رفاهی

8,734,928

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,523,738

جمع اقساط

31,057,750

مالیات

7,018,208

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

5,192,500

سهام قائم آل محمد

1,000,000

وام قائم آل محمد

7,000,000

سهام حراست

2,000,000

وام حراست

3,695,250

جمع مزایا

142,233,149

جمع کسور

47,599,696

جمع اقساط

31,057,750

خالص پرداختی

94,633,453

شماره حساب

4560336769

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه