شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: امین رحمانیان

کد پرسنلی: 1998

کد ملی: 2471671853

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

30

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,271,118

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

اضافه کاری

10,561,327

حق جمعه کاری

5,160,968

هزینه های رفاهی

8,776,541

روند ماه قبل

245

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,933,637

جمع اقساط

7,770,000

روند ماه جاری

181

مالیات

4,374,091

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

7,770,000

جمع مزایا

123,337,909

جمع کسور

20,077,909

جمع اقساط

7,770,000

خالص پرداختی

103,260,000

شماره حساب

0399569112

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه