شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: امیرحسین توکا

کد پرسنلی: 1987

کد ملی: 2471773184

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

30

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

جمع عوامل حقوق مبنا

52,269,930

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

9,921,300

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,760,734

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

اضافه کاری

9,983,343

حق جمعه کاری

4,878,527

هزینه های رفاهی

8,284,068

روند ماه قبل

848

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,490,462

جمع اقساط

9,670,000

روند ماه جاری

927

مالیات

2,085,811

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

جمع مزایا

121,187,200

جمع کسور

19,247,200

جمع اقساط

9,670,000

خالص پرداختی

101,940,000

شماره حساب

5220285019

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه