شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: امیرحسین اکبری

کد پرسنلی: 1491

کد ملی: 2940142513

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

4

کارکرد اضافه کاری

90.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

160,450,345

جمع عوامل حقوق مبنا

56,150,119

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

170,117,571

مزایا

حقوق مبنا

54,050,119

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

6,875,053

حق نوبت کاری

16,573,789

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,782,740

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

3,891,370

فوق العاده شغل

5,837,056

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

35,898,750

حق ماموریت

9,821,505

اضافه کاری

48,340,218

روند ماه قبل

154

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,231,524

روند ماه جاری

537

مالیات

6,208,818

مطالبات کارکنان

36,808,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

217,670,754

جمع کسور

54,249,754

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

163,421,000

شماره حساب

3101021308090

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه