شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: امید ارنواز

کد پرسنلی: 159

کد ملی: 5999908061

محل خدمت: پی ام مرکز (ایرانشهر)

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

20

کارکرد اضافه کاری

70:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد آنکال

11

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

138,468,465

کارکرد جمعه کاری

26

کارکرد شبکاری

32.00

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

61,268,188

حقوق و مزایای مشمول مالیات

113,775,672

مزایا

حقوق سنوات

14,615,137

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

33,120,000

حق آنکال

5,054,626

حق شبکاری

13,785,342

حقوق شخص

29,377,705

حقوق شغل

17,275,346

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,617,152

فوق العاده منطقه

3,152,159

حق ماموریت

40,845,459

اضافه کاری

31,272,304

حق جمعه کاری

3,318,694

روند ماه قبل

798

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,692,793

جمع اقساط

43750000

روند ماه جاری

862

مالیات

5,777,567

وام

نام وام

مبلغ

وام ضروری

43,750,000

جمع مزایا

220,794,222

جمع کسور

59,221,222

جمع اقساط

43750000

خالص پرداختی

161,573,000

شماره حساب

3441561961

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه