شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: اله کرم عباسی

کد پرسنلی: 2235

کد ملی: 3530007862

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

45:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,837,500

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

55,837,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

تفاوت تطبیق

1,278,666

حق نوبت کاری

12,563,438

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

15,997,101

حق جمعه کاری

7,817,250

هزینه های رفاهی

11,839,175

فوق العاده مدرک تحصیلی

7,035,342

روند ماه قبل

344

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,253,893

روند ماه جاری

389

مالیات

3,111,225

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

132,198,816

جمع کسور

12,365,816

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

119,833,000

شماره حساب

9519503783

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه