شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: الهه طریق پور

کد پرسنلی: 2394

کد ملی: 0083968849

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد تعطیل کاری

30

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

133,076,431

کارکرد شبکاری

20.00

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

53,031,960

حقوق و مزایای مشمول مالیات

105,799,881

مزایا

حقوق مبنا

43,904,790

حقوق سنوات

9,127,170

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

10,124,283

حق شبکاری

9,111,855

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

180,000

معوقات غیرمشمول

7,000,000

اضافه کاری

40,497,133

هزینه های رفاهی

2,350,000

روند ماه قبل

93

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,315,350

جمع اقساط

1,000,000

روند ماه جاری

186

مالیات

4,979,988

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

1,000,000

جمع مزایا

140,076,524

جمع کسور

15,295,524

جمع اقساط

1,000,000

خالص پرداختی

124,781,000

شماره حساب

8534183830

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه