شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: اردوان رحیمی قره میرشاملو

کد پرسنلی: 2305

کد ملی: 1209920123

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

175:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

8

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

49,869,090

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

49,869,090

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,220,545

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

55,561,287

حق جمعه کاری

18,617,794

هزینه های رفاهی

10,571,344

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,799,639

روند ماه قبل

76

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

12,352,879

روند ماه جاری

750

مالیات

5,570,773

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

176,469,775

جمع کسور

17,924,775

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

158,545,000

شماره حساب

9523960684

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه