شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: احسان خدامی

کد پرسنلی: 2099

کد ملی: 2539038001

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

65:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

50,922,870

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

8,574,240

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,457,646

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

21,073,129

حق جمعه کاری

4,752,801

هزینه های رفاهی

3,000,000

روند ماه قبل

279

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,772,551

جمع اقساط

5,870,000

روند ماه جاری

888

مالیات

2,074,286

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,870,000

جمع مزایا

111,036,725

جمع کسور

15,717,725

جمع اقساط

5,870,000

خالص پرداختی

95,319,000

شماره حساب

5440450651

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه