شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: احسان امینی

کد پرسنلی: 2239

کد ملی: 3521212270

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

5

کارکرد اضافه کاری

170:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

8

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,837,500

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

55,837,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

تفاوت تطبیق

1,293,798

حق نوبت کاری

12,563,438

کمک هزینه غذا

3,300,000

حق ماموریت

9,306,250

اضافه کاری

60,433,492

حق جمعه کاری

20,846,000

هزینه های رفاهی

12,744,523

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,553,013

روند ماه قبل

330

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

13,587,123

جمع اقساط

12,000,000

روند ماه جاری

410

مالیات

14,987,384

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

12,000,000

جمع مزایا

211,767,844

جمع کسور

40,574,844

جمع اقساط

12,000,000

خالص پرداختی

171,193,000

شماره حساب

9533562474

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه