شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: ابوذر رحمانی پور علاف

کد پرسنلی: 2382

کد ملی: 1262361141

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد تعطیل کاری

30

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

141,325,425

کارکرد شبکاری

20.00

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

56,911,350

حقوق و مزایای مشمول مالیات

113,471,445

مزایا

حقوق مبنا

43,904,790

حقوق سنوات

13,006,560

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

10,864,894

حق شبکاری

9,778,405

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

180,000

معوقات غیرمشمول

7,000,000

اضافه کاری

43,459,576

هزینه های رفاهی

2,350,000

روند ماه قبل

250

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,892,780

جمع اقساط

3,000,000

روند ماه جاری

500

مالیات

5,747,145

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

3,000,000

جمع مزایا

152,505,425

جمع کسور

18,640,425

جمع اقساط

3,000,000

خالص پرداختی

133,865,000

شماره حساب

8551899647

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه