شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل تقوی

کد پرسنلی: 2085

کد ملی: 2500021890

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

30:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

46,452,030

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

4,103,400

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,451,707

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

8,872,148

حق جمعه کاری

4,335,523

هزینه های رفاهی

3,000,000

روند ماه قبل

531

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

6,505,899

روند ماه جاری

783

مالیات

2,375,258

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

92,941,939

جمع کسور

8,881,939

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

84,060,000

شماره حساب

8898040001

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه