شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: ابراهیم جهانگیری

کد پرسنلی: 1557

کد ملی: 2940022135

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

93:0

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

152,472,455

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,474,747

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

256,975,158

مزایا

حقوق مبنا

53,374,747

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

6,426,762

حق نوبت کاری

15,493,087

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,647,666

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,735,751

ورودی کارانه

130,175,775

اضافه کاری

46,694,442

روند ماه قبل

633

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,673,072

روند ماه جاری

578

مالیات

12,897,516

مطالبات کارکنان

117,158,197

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

295,508,363

جمع کسور

140,729,363

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

154,779,000

شماره حساب

3101021308159

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه